Awards – GIẢI THƯỞNG

Những giải thưởng sau đây sẽ được trao tặng trực tiếp tại Lễ Trao thưởng:
The following awards will be presented on-site at the Awards Ceremony:


GIẢI THƯỞNG NGƯỜI NHANH NHẤT DÀNH CHO CẢ NAM VÀ NỮ

 • Đang xác nhận

Lưu ý: Thời gian cá nhân nam và nữ nhanh nhất chỉ được tính từ những người tham gia trong hạng mục Thử thách toàn diện.

FASTEST OVERALL MALE AND FEMALE

 • TBC

Note: The fastest individual male and female times are counted only from participants in the Full Challenge category.


THỬ THÁCH TOÀN DIỆN (NAM & NỮ: TRẺ EM, THANH THIẾU NIÊN, TRƯỞNG THÀNH, TRUNG NIÊN, CAO TUỔI)/ THỬ THÁCH ĐỘI NHÓM: 4 VẬN ĐỘNG VIÊN (1 PHẦN THƯỞNG CHO TỪNG NGƯỜI TRONG ĐỘI)

Quán Quân

 • Cúp danh dự
 • Phần thưởng khác từ các Nhà Tài trợ

Á Quân

 • Cúp danh dự
 • Phần thưởng khác từ các Nhà Tài trợ

Quý Quân

 • Cúp danh dự
 • Phần thưởng khác từ các Nhà Tài trợ

FULL CHALLENGE (MALE & FEMALE: JUNIOR, OPEN, MASTER, SENIOR, VETERAN) / TEAM CHALLENGE: 4 RUNNERS (1 PRIZE FOR EACH TEAM MEMBER)

1st Place 

 • Trophy
 • Other Prizes from Sponsors

2nd Place

 • Trophy
 • Other Prizes from Sponsors

3rd Place

 • Trophy
 • Other Prizes from Sponsors


*Nhóm độ tuổi dành cho Thử thách Toàn diện:

 • Trẻ em: Độ tuổi từ 2008 – 2003
 • Thanh thiếu niên: Độ tuổi từ 2002 – 1993
 • Trưởng thành: Độ tuổi từ 1992 – 1983
 • Trung niên: Độ tuổi từ 1982 – 1973
 • Cao tuổi: Độ tuổi từ 1972 trở về trước

*Full Challenge Age Groups:

 • Junior: born between 2008-2003
 • Open: born between 2002-1993
 • Master: born between 1992-1983
 • Senior: born between 1982-1973
 • Veteran: born in 1972 or earlier