Medical & Safety – Y TẾ & AN TOÀN

Các điểm y tế sẽ được bố trí tại:

  • Tầng trệt
  • Tầng 21
  • Tầng 39
  • Tầng 52

Mặc dù đây không phải là trung tâm điều trị, đội phụ trách sẽ đánh giá từng tình huống và hỗ trợ để đưa ra phương pháp điều trị thích hợp cho vận động viên. Nếu bạn cần hỗ trợ y tế trong quá trình đua hoặc gặp ai đó mà cần hỗ trợ y tế, vui lòng thông báo cho thành viên ban tổ chức cuộc đua. Đội phụ trách của chúng tôi sẽ mặc áo phông chính thức của ban tổ chức.

First-Aid Stations will be present at:

  • G/F
  • 21/F
  • 39/F
  • 52/F

Though it’s not a treatment centre, the staff will assess each situation and assist in obtaining appropriate treatment for the participant. If you need medical assistance while on the course or see someone who does, please inform a race official. Our team will be wearing special official t-shirts.