Tìm hiểu thông tin | Enquiries

Giấy đồng ý của phụ huynh
Những người tham gia dưới 18 tuổi phải điền thông tin và nộp Giấy đồng ý của phụ huynh tại buổi nhận Race Kit. Bấm vào đây để tải Form.

Parental Consent Form
Participants under 18 must fill out and submit the Parental Consent Form (click here to download) at Race Kit Collection.

[sg_popup id=4318]


Các sự kiện khác của Sporting Republic | Sporting Republic Events

Đơn vị cộng tác với sự kiện | Partner Events