THÔNG TIN NHẬN RACE KIT

Tất cả các người tham gia PHẢI có mặt tại buổi nhận Race Kit để nhận Race Kit và túi quà của mình.

Ngày & Giờ:

  • 12:00 pm – 7:00 pm, 27/10/2023 (Thứ Sáu)
  • 11:00 am – 5:00 pm, 28/10/2023 (Thứ Bảy)

Địa điểm:

Upper Lobby (U/L), Tháp Tài Chính Bitexco

Chú ý:

Những người tham gia dưới 18 tuổi phải điền thông tin và nộp Giấy đồng ý của phụ huynh tại buổi nhận Race Kit. Bấm vào đây để tải Form.

Thông báo đến nhận bộ Race Kit của Team Challenge:

Mỗi đội tham gia nội dung Team Challenge sẽ cử một đại diện đến nhận bộ race kit của cả đội (4 bộ mỗi đội)

RACE KIT COLLECTION DETAILS

All participants MUST attend the Race Kit Collection to pick up their race kit & goodie bag.

Dates & Times:

  • 12:00 pm – 7:00 pm, 27th October 2023 (Friday)
  • 11:00 am – 5:00 pm, 28th October 2023 (Saturday)

Location:

Upper Lobby (U/L), Bitexco Financial Tower

Notes:

Participants under 18 must fill out and submit the Parental Consent Form (click here to download) at Race Kit Collection.

Team Challenge Race Kit Collection arrangements:

Please designate one representative to pick up the race kit on behalf of the whole team (4 race kits).


Làm sao nếu tôi không đến nhận Race Kit được?
Nếu bạn không thể trực tiếp đến nhận Race Kit được thì bạn có thể ủy quyền cho người khác đến nhận thay bạn. Trường hợp nhận Race Kit hộ phải có bản in hoặc bản mềm (hình chụp) của 1.) email xác nhận đăng ký và 2.) CMND/CCCD/Hộ chiếu của VĐV.

Race Kit có được phát vào ngày diễn ra cuộc đua không?
Không, các VĐV chỉ có thể đến nhận Race Kit vào những ngày/thời gian cụ thể được đưa ra. Những VĐV không lấy Race Kit vào một trong những ngày đó sẽ không được phép tham gia trong sự kiện.

Tôi có thể đổi size của Áo sự kiện không?
Không. Size của áo không thể thay đổi vì nó sẽ được phân bổ theo size bạn đã chọn khi đăng ký. Tuy nhiên, cũng có thể có trường hợp size áo bạn đã chọn sẽ không có sắn. Màu sắc và size áo cho người tham gia sẽ tùy thuộc vào tình trạng còn hàng.

Làm sao nếu tôi bị mất Email xác nhận đăng ký / Biên lai đăng ký?
Bạn có thể mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu của mình đến Quầy thông tin tại địa điểm nhận Race Kit. Nhân viên tại quầy sẽ xác minh trạng thái đăng ký của bạn và bạn có thể nhận Race Kit của mình sau khi được xác minh.

Tôi có thể nhận Race Kit của mình sau sự kiện không?
Chúng tôi sẽ không phát Race Kit sau khi sự kiện kết thúc.

What if I cannot attend the Race Kit Collection?
If you cannot attend the Race Kit Collection in person, you may assign a representative to pick up the race kit on your behalf. Please provide him/ her with a printed or digital copy of your 1.) confirmation email and 2.) ID / Passport.

Will there be Race Kit Collection available on race day?
No, runners must pick up their race kit during the designated Race Kit Collection dates/times only.  Runners who do not collect their race kit on one of those dates will not be able to compete in the event
.

Would it be possible to change the size of T-shirt?
No. The Size of the T-shirt cannot be changed as it will be allocated according to the size you indicated on the Entry. However, there is no guarantee that your selected size will be available, T-shirt color and sizes given to participants will be subject to stock availability.

If I have lost my Registration Confirmation / Registration Receipt, what can I do?
You can bring your ID card/passport to the Info Desk at the Race Kit Collection location. Officials will verify your status, and you can collect your Race Kit after verification.

Can I pick up my Race Kit after the event?
We will not distribute the Race Kit after the event.